Miestna akčná skupina združenia obcí Termál (MAS)

O lokalite

O lokalite

Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny pôsobiacej pri Združení obcí Termál

Miestna akčná skupina Združenia Termál (ďalej MAS) ako partnerstvo verejného, súkromného a neziskového sektora pôsobí na území, ktoré sa nachádza na území Nitrianskeho samosprávneho kraja v jeho južnej časti a zahŕňa územne celkovo 13 obcí, všetky na okrajovej časti okresu Nové Zámky, niektoré hraničiacimi s okresmi Nitra a Levice. Sú to obce: Podhájska, Trávnica, Čechy, Kolta, Bardoňovo, Pozba, Maňa, Dedinka, Hul, Dolný Ohaj, Veľké Lovce, Vlkas a Radava.

Združenie Termál vzniklo 4. októbra 1999 ako záujmové združenie obcí. Do registra záujmových združení a právnických osôb, vedeného na Krajskom úrade v Nitre, bolo zapísané v roku 2003 pod č. VVS/9/2000/17 reg.

MAS vznikla v roku dňa 11.4.2008, sídli na adrese Námestie M.R.Štefánika 1, 945 45 Maňa. IČO: 42119545. Združenie bolo registrované podľa zákona o združovaní občanov 83/1990 Zb.

O nás

Miestna akčná skupina Združenia Termál.

Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi malé MASky na Slovensku. Rozloha MAS na konci roku 2017 predstavovala 213,09 km2 s počtom obyvateľov 13 604 obyvateľov (stav k 31.12.2014). Najsevernejší bod územia, ležiaci v obci Maňa, má súradnice 48° 11´ s.g.š. a najjužnejší bod mikroregiónu so súradnicami 47° 59´ s.g.š. je v obci Kolta. Šírkové rozpätie tak predstavuje 12´. Najzápadnejší bod územia s polohou 18° 14´ v.g.d. sa nachádza v území obce Dolný Ohaj a najvýchodnejší bod 18° 28´ v.g.d. v obci Bardoňovo. Dĺžkový rozdiel je 14´.

Územie mikroregiónu sa rozkladá na Podunajskej pahorkatine, v rámci ktorej zasahuje do mikroregiónu na severozápade Žitavská niva, na juhozápade Nitrianska niva a na východe a v centrálnej časti Hronská pahorkatina. Väčšina územia mikroregiónu má typický pahorkatinný charakter s nadmorskými výškami 150-287 m so širokými plochými chrbtami a úvalinovitými dolinami. Intravilány obcí, rozprestierajúce sa na údolných nivách vodných tokov, vytvárajú svojím vzhľadom príjemné a atraktívne prostredie vhodné na rekreáciu nielen pre rodiny s deťmi, ale i náročnejších návštevníkov.

Špecifickou danosťou územia je výskyt minerálnych termálnych vôd v rámci hydrogeotermálnej oblasti levickej kryhy a levickej tektonickej línie na styku Západných Karpát a Západopanónskej panvy s najvýznamnejšou lokalitou v Podhájskej. Geotermálne vody územia tu predstavujú silne mineralizované vody (19,6 g.l-1) nátriovo-chloridového typu. Tepelnou kapacitou (80°C) sú zaraďované medzi žriedla. Chemické a fyzikálne zloženie vody má priaznivé účinky pri liečení pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest a kožných ekzémov.

Z hospodárskeho hľadiska je v mikroregióne tradičným odvetvím poľnohospodárstvo, ktoré nadobúda napriek prírodným a spoločenským podmienkam popri cestovnom ruchu a službách len druhoradý význam. Práve prítomnosť liečivej vody ako výrazného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu je najvýraznejším faktorom, na ktorom stavia územie svoj rozvoj.

Členskú základňu občianskeho združenia tvorí 13 obcí a ďalší členovia z radov podnikateľských subjektov z oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva a neziskových združení či fyzických osôb z oblasti kultúry, športu a všeobecného rozvoja. Všetci členovia majú sídlo alebo sídlo prevádzky na území mikroregiónu a spoločnými silami sa pokúšajú o rozvoj daného územia zdola nahor – sami rozhodujú o tom akým smerom sa bude rozvoj územia uberať.

Vodítkom na ďalšie smerovanie mikroregiónu je vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ZDRUŽENIA OBCÍ TERMÁL 2014 – 2020 a Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál.

OZ využíva na svoju činnosť externé zdroje, sú to finančné nástroje NSK tzv. malý Leader a to najmä v projektoch, kde je potrebná koordinácia viacerých katastrálnych území dotknutých obcí, kde sa prejavuje zmysluplnosť a nevyhnutnosť vzájomnej komunikácie.

Podrobný prehľad realizovaných projektov v predchádzajúcich obdobiach je zverejnený v databáze realizovaných projektov.

Štatutárom MAS je od valného zhromaždenia MAS dňa 22.02.2018 starosta obce Veľké Lovce Ing. Libor Kráľ.

Radi privítame Vaše postrehy či námety v našom mailboxe. Napíšte nám: (kontaktny formulár adresovaný na L. Krála – predsedu MAS).

Stiahnuť dokument

Mapa partnerov MAS

PODHÁJSKA WEATHER